Nyheder

Nyhedsbrev – April 2022

25-års jubilæumsfest
Lørdag d. 3 september inviteres alle beboere til gårdfest for at fejre foreningens jubilæum. Nærmere detaljer føljer. Vi har behov for en gruppe beboere til at være med i festudvalget og forme dagens aktiviteter. Er det dig? Så skriv da til bestyrelsen.

Sociale aktiviteter
Ved generalforsamlingen i januar 2022, blev en aktivitetspulje på 20.000kr vedtaget. Formålet med puljen er at bidrage til flere fællesaktiviteter i gården og samtidig sørge for, at enkelte andelshavere ikke står tilbage med udgifter ifbm. afholdelse. Puljen kan søges af alle andelshavere og reglerne er simple: Aktiviteten skal være åben for alle og skal foregå på foreningens fællesområder. Skriv til bestyrelsen med idé og budget og der vendes retur hurtigst muligt.

Arbejdsdage
Arbejdsdagene i 2022 ligger 7.-8. maj og 24.-25. september. I maj vil fokus være at gøre gården rydelig og nydelig til de varmere måneder, samt at rydde alle fællesområder i kældrene og bagtrapperne for henstillede effekter.

Gården
Andedammen er pt. tørlagt og renset. Bestyrelsen har rettet henvendelse til en entreprenør, der skal bistå med nye pumper og planter, for at dammen holdes bedre i live end hidtil. Dette arbejde pågår efter påskeferien.

Der arbejdes ligeledes på at opgradere boldbanen.

Generel husorden

Husk at foreningen ikke modtager byggeaffald og/eller hvidevarer, samt at storskrald skal være under 1×1 meter i dimension. Vi oplever desværre hyppigt, at store mængder byggeaffald placeres ved storskrald og dette medfører betragtelige udgifter til bortskaffelse for os alle.

Foreningen har af og til problemer med rotter i kældrene. Dette skyldes døre, der holdes åbent med sten og lignende. Disse bedes derfor holdes lukkede. Brug venligst også andre containere til dagsrenovation o. lign hvis disse er fulde. Åbne låg på skraldecontainere tiltrækker ditto rotter.

Husk at papaffald skal i containere specifikt til pap, ikke i papircontainere. Det fremgår på skilte/klistermærker på containerne, hvilket affald de er beregnet til.

Dbh Bestyrelsen

Nyhedsbrev – December 2021

Bestyrelsen ønsker alle beboere en glædelig jul og et godt nytår.

Generalforsamling

Grundet de senest udmeldte restriktioner, der bl.a. inkluderer nedlukning af menighedssale, har vi måttet finde nyt og større lokale til at afholde generalforsamling. Nyt mødested er Multisalen i Nørrebrohallen, Mimersgade 59, 2200 Kbh N. Fortsat d. 6/1 kl. 18:30. Indgangen findes ved parkeringspladsen på Den Røde Plads.

Husk mundbind eller visir.

Formel indkaldelse, beslutningsforslag og regnskab er blevet omdelt i jeres postkasser og er også tilgængelig på ProBo.  Vi ser frem til at modtage jeres beslutningsforslag og til konstruktive diskussioner om vores forenings fremtid.

Jul & Nytår

Husk, at der ikke må affyres fyrværkeri i gården eller fra altaner

Udtjente juletræer kan som vanligt lægges i det afmærkede område ved porten mod Borups Plads, så sørger Varmemesteren for, at de sendes til kompost.

I tilfælde af sne, skal cykler i videst mulige omfang ikke låses fast til gelændre/trappenedgange. Snerydderen ikke kan komme ordentligt rundt i gården, når cyklerne spærrer på stierne.

Faldstamme- og stigestrengsprojekt

Projektet er pt. i den afsluttende fase og forventes endeligt afsluttet medio januar. Det er en stor sejr, at et stykke så central infrastruktur for foreningen, nu er blevet moderniseret. Tak for jeres tålmodighed og samarbejdsvillighed.

Hovedrengøring af bagtrapper (alle flader) igangsættes efter endt arbejde, ligesom at kældrene fejes og støvsuges.

Bestyrelsens kontortider i 2022:

11/01, 01/02, 01/03, 29/03, 26/04, 24/05, 21/06, 09/08, 06/09, 04/10, 01/11, 29/11 & 13/12. Kl. 19 – 20

Dbh Bestyrelsen

Nyhedsbrev – September 2021

Kære beboere

Vi håber at I alle har haft en god sommer.

D. 1 september var det 25 år siden, at foreningen overtog ejendommen og vi flagede derfor med Dannebrog i dagens anledning. Jubilæumsfest følger næste år.

Bestyrelsen har indkøbt et regnbueflag, som vi årligt vil hejse ifbm. Copenhagen Pride for at hylde mangfoldighed og antidiskrimination.

Faldstamme- og stigestrengsprojekt

 • Faldstammeprojektet skrider frem iht. planen og er nu nået halvvejs. Nu startes der fra Stefansgade 62 og fortsættes ned mod porten i Humlebækgade. Overordnet er samarbejdet med entreprenøren og rådgiver godt – der har skullet laves enkelte justeringer særligt ift. længden af perioden for mangeludbedringer. Men det kører bedre nu, og i de opgange hvor arbejdet er færdigt, kan man mærke, at der er kommet mere tryk på vandet og godt sug i afløbene. Tidsplanen forventes at holde, så projektet afsluttes i lejlighederne omkring årsskiftet.
 • På vores hjemmeside ligger nu en opdateret tidsplan for arbejdet. Opstartsdatoerne er naturligvis uændrede, men den nye tidsplan viser nu, at mangeludbedring typisk tager 2 uger. Dvs. at arbejdet i de enkelte lejligheder tager 5 uger.
 • Husk at aflevere nøgler på kontoret og rydde skabe mv. iht. varslingen. Kig også gerne løbende i jeres postkasser for information.
 • I uge 37 skal der graves og føres nye rør under porten mod Humlebækgade. Man vil stadig kunne benytte porten, men der vil være plader, afspærringer o. lign.

Gården & Arbejdsweekend
 • Næste arbejdsweekend er 18-19/9 fra 10:00 til 14:00. Vi starter dagen ved området ved andedammen, og lægger en plan for hvordan vi kan forskønne gården og kælderområderne. Der vil som vanligt være kaffe, vand/sodavand og pizza til de fremmødte. Velmødt til nogle hyggelige timer med dine naboer.
 • Vi har fået gennemført en sikkerhedsinspektion af vores legepladser og gyngestativer. De var som udgangspunkt i fin stand, men skruer og hængsler er blevet efterspændt og råddent træ er blevet udskiftet. Sidstnævnte på sandkassen og trappen ved rutsjebanen på den store legeplads.
 • Tak for det store bidrag til cykeloprydning og dermed til plads i cykelstativerne. Hele 41 efterladte cykler, samt en håndfuld udtjente barnevogne og børnecykler blev det til. De fjernes af politiet snarest.
Dbh
Bestyrelsen

Nyhedsbrev – Juni 2021

Kære beboere

Først og fremmest mange tak for det store fremmøde og engagement i forbindelse med både generalforsamlingen d. 27/5 og arbejdsweekenden d.29-30/5. Det er herligt at så mange bakker op om de driftsmæssige, såvel som sociale aktiviteter i foreningen.

Generalforsamling

 • Tak for god og konstruktiv debat til alle fremmødte andelshavere. Af nedslagspunkter kan nævnes at andelsværdien blev hævet med 600kr til 19.600 kr pr. m2.
 • Beslutningsreferat inkl. bestyrelsens årsberetning, samt den godkendte årsrapport for regnskabet er tilgængelig på hjemmesiden og i dokumentarkivet på Probo.

Arbejdsweekend

 • Tak for den store indsats til alle fremmødte til arbejdsweekenden. Det var hyggeligt at se så mange naboer og i fællesskab bidrage til at forskønne fællesområderne – gården har sjældent set bedre ud 🙂
 • Der blev gennemført: Rydning af fællesområder i kældrene, lugning i store dele af gården, samling af skrald, rensning af vandrenderne, oprydning på legepladsen samt opsætning af solsejl, nedtagning af væg i værksted og rensning af grill. Mangler du noget fra kældrene? Så kontakt da bestyrelsen.

Gården og mærkning af cykler/barnevogne

 • Ifm. arbejdsweekenden blev der ligeledes foretaget mærkning af cykler, barnevogne og legetøj. Om 4 uger (3/7) vil de ting, der fortsat har mærke på blive bortskaffet.
 • Gården og cykelkældre er alene til genstande, der er i aktivt brug. Genstande der ikke bruges ofte skal opbevares i eget kælderrum.
 • Beboere bedes venligst være opmærksomme på ikke at efterlade cykler, legetøj o.lign. midt på gårdens gangarealer.
 • Bestyrelsen har indkøbt nye bord-bænkesæt til at erstatte dem af træ, der ikke længere fungerer.

Faldstamme- og stigestrengsprojekt

 • Pba. erfaringer fra de gennemførte opgange, vil der blive afholdt beboermøde for opgangene LU 6, 8 og 10 samt HU51 d. 16/6 kl. 17-18 på boldbanen i gården. Der afholdes flere beboermøde efter sommerferien.

Dbh
Bestyrelsen

Nyhedsbrev – Maj 2021

Generalforsamling

 • Den udskudte generalforsamling fra december gennemføres d. 27/5 kl. 18 – 21 på Frederiksgård Skole, Ørholmgade 8. Formel indkaldelse følger.
 • Der vil være krav om coronapas/negativ COVID-19-test, der er under 72 timer gammel.
 • Forslag stillet af beboere i december medtages automatisk.

Gårdtoilet

 • Der er åbnet for de to gårdtoiletter (ét ved porten mod Borups Plads og ét ved Lundtoftegade 8).
 • Puslebord er indkøbt og hænges op på toilettet ved Lundtoftegade 8. ADK-chip installeres på sigt også ved toilettet ved Borups Plads.

Arbejdsdage

 • Husk arbejdsdage i weekenden d. 29-30/5 fra kl. 10-14. Vi glæder os til se mange af jer på græsset, så vi kan gøre gården sommerklar og få ryddet ud på fællesområderne. Der vil som vanligt være forplejning.

Nyhedsbrev – April 2021

Kære beboere

Smittetallet falder og restriktionerne løftes nu gradvist – foråret er således kommet. Nedenfor følger derfor en række opdateringer:

Arbejdsdage

 • Til trods for de lempede restriktioner på forsamlinger har vi har besluttet at udskyde arbejdsdagene 24-25/4 til weekenden 29-30/5, således at vi kan samles 20+ personer.
 • En række beboere har udtrykt ønske om at bidrage til det løbende vedligehold af gårdmiljøet, og vi har derfor indkøbt nye haveredskaber hertil. De står i værkstedet ved vuggestuelegepladsen.

Gårdtoilet

 • De to gårdtoiletter (ét ved porten mod Borups Plads og ét ved Lundtoftegade 8) er så småt færdige og det er alene småting der mangler. Efter planen står de klar ultimo april når det første arbejde i lejlighederne ifm. faldestamme-projektet går i gang.
 • Adgang til toiletterne vil ske via beboeres nøglebrikker.

Generalforsamling

 • De lempede restriktioner på større forsamlinger (+ 50 personer efter 11. juni) gør også at vi langt om længe kan identificere en dato for vores udskudte generalforsamling. Vi er i dialog med Andelsbo herom og vil snarest melde en dato ud.

Faldstamme- og stigestrengprojekt

 • Christoffersen og Knudsen og i fuld gang i kælderen, og begynder snart i lejlighederne også. I bliver varslet i jeres postkasse når de kommer til jeres opgang og lejlighed.
 • Tilmeld jer gerne Probo, så modtager I også varslingen pr. e-mail. Den gældende tidsplan for lejlighederne kan ditto altid findes på hjemmesiden

Nyhedsbrev – Februar 2021

Udskudt generalforsamling

 • Vi har undersøgt muligheden for afholdelse af en ‘alternativ’
  generalforsamling (digital eller skriftlig), men det lader sig desværre ikke
  gøre grundet vores vedtægter og udmeldinger fra ABF og Andelsbo .
  Afholdelse af generalforsamling kan for nuværende ikke lade sig gøre på
  vanlig pga. forsamlingsforbuddet. Vi følger dog udviklingen tæt og vil
  indkalde på ny, så snart det er muligt, så den ordinære generalforsamling
  kan afholdes snarest muligt
 • Bestyrelsen vil på generalforsamlingen stille et forslag, der giverhjemmel i vedtægterne
  til at gennemføre generalforsamlinger på alternativ vis, hvis der skulle opstå
  lignende situationer (force majeure) i fremtiden

Opgangsdøre

 • Flere opgange oplever grundet det kolde vejr, at deres opgangsdør ikke
  lukker ordentligt i. Dørlukkerne justeres løbende af varmemesteren, men
  man bedes kontakte ham, hvis det ikke løser problemet på den korte
  bane. Og hold gerne selv øje med, om døren lukker bag dig ellers hjælp
  den lidt. Vi undersøger mulige længerevarende løsninger på problemet.

Faldstamme og stigestrengprojekt

 • Vi har modtaget tilbud fra de fem bydende entreprenører alle inden
  for det afsatte budget. Entreprenøren med det laveste bud er valgt, og vi
  forventer, at der underskrives kontrakt inden for de næste uger. I samråd
  med vores rådgiver, OBH og entreprenøren er det besluttet at udskyde
  opstarten af arbejder i lejlighederne ca. 2 måneder til start maj af
  hensyn til COVID 19.

Nyhedsbrev – December 2020

Vigtige datoer og information

 • Datoer for kontortid i 2021 er 12/01, 09/02, 09/03, 06/04, 04/05, 01/06, 29/06, 10/08, 07/09, 05/10, 02/11, 30/11 & 14/12.  Det er som vanligt tirsdage fra kl. 19:00 – 20:00
 • Den årlige ordinære generalforsamling d. 10/12 blev udsat grundet COVID-19. Vi arbejder på en ny dato i januar og kommunikerer denne, så snart den er fastlagt
 • Arbejdsweekender vil i 2021 være 24-25/4 og 18-19/9. Beløbet for de aflyste arbejdsweekender i 2020 er blevet fratrukket huslejen for december

Faldstamme- og stigestrengprojekt

 • Slideshow og referat fra beboermøde om faldstamme- og stigestrengprojekt lægges på hjemmesiden snarest
 • Ifbm. valg af entreprenør vil der være behov for stikprøver i enkelte lejligheder d. 11/1. Hvis entreprenør og varmemester må kigge forbi jeres lejlighed på denne dato, så skriv da til faldstamme@borupsplads.dk

Jul og Nytår

 • Juletræer kan som vanligt lægges ved afspærringen på det grønne område mod Borups Plads
 • Papkasser skal trykkes flade og smides i papcontainere. Flamingo skal i dagsrenovation.
 • Fyrværkeri må ikke affyres i gården eller fra altaner
 • I tilfælde af sne bedes cykler ikke låses fast til gelændre o. lign, da traktoren skal kunne komme forbi for at feje/salte/rydde sne


Glædelig jul og godt nytår til alle beboere
Dbh Bestyrelsen

Nyhedsbrev – November 2020

Vigtige datoer
• Beboermøde om faldstamme- og stigestrengsprojekt afholdes d. 26/11 kl. 18:30 – 20:30 i Nørrebrohallen. Yderligere information er blevet rundsendt tidligere på måneden

• Den årlige ordninære generalforsamling afholdes d. 10/12 kl. 18:30 – 21:30 også i Nørrebrohallen. Indkaldelse og regnskab er blevet runddelt til alle andelshaveres postkasser. Jf. foreningens vedtægter (§25) kan andelshavere stille beslutningsforslag, de ønsker behandlet. Disse skal være bestyrelsen i hænde senest d. 2/12

• Begge møder afvikles under hensyntagen til gældende retningslinjer for COVID-19. Bestyrelsen opfordrer til, at man kun deltager én person pr. husstand. Alle skal bære mundbind/visir, når de ikke sidder ned

Gården
• De nye områder til drivhus og plantekasser er nu blevet etableret og flisebelagt. Generel vedligehold og beskæring af træer/planter i gården vil  blive gennemført i starten af det nye år

•Der er nu indhentet og godkendt tilbud på etablering af gårdtoilet og renovering af pissoir. Arbejdet forventes opstartet ultimo januar

Facebook-gruppe
• En beboer har oprettet en Facebook-gruppe, der er åben for alle beboere og hvor der bl.a. kan koordineres gårdaktiviteter o. lign. Super initiativ! Søg på AB Borups Plads eller brug linket her: https://www.facebook.com/groups/989405618149961/

Cykler
• Mange cykler henstår ubrugte i foreningens cykelkælderrum til gene for dem, der dagligt bruger deres cykler. Bestyrelsen arbejder derfor på muligheder for langtidsopbevaring af cykler, der sjældent bruges men som beboerne gerne vil beholde