Sælg din andelsbolig

Når du ønsker at sælge din andelsbolig, skal du fremsende en skriftlig opsigelse med din uderskrift, til bestyrelsen. Brug dokumentet Anmodning om udtræden af A/B Borups Plads Det kan enten afleveres i brevsprækken i porten ved Borups Plads eller sendes til:

A/B Borups Plads
Borups Plads 28
Ejendomskontoret
2200 København N

Når vi har modtaget din anmodning om udtræden af foreningen, bestiller bestyrelsen vurdering og syn af lejligheden. Som det fremgår af dokumentet, skal vi have din e-mailadresse og dit telefonnummer, så vi kan kontakte dig angående vurderingsdato. Der vurderes lejligheder en gang om måneden. -Oftest i den anden uge af en måned. Der vurderes ikke lejligheder i juli måned!

Du skal desuden påføre hvilken dato du ønsker at sælge andelen. – bemærk at overtagelse skal være enten d. 1 eller d. 15 i måneden. Prisen for andelen kan du ikke selv bestemme. Den fastlægges typisk på foreningens årlige ordinære generalforsamling. Udover andelsprisen kan du få betaling for udførte forbedringer og du kan tilbyde køber eventuelt løsøre. Det er valgfrit for køber om denne ønsker at overtage det tilbudte løsøre. De tilbudte løsøre skal ligeledes prissættes af vurderingsmanden.

Lejlighedens el-installationer skal gennemgås af en autoriseret elektriker, gennemgangen foretages af El-team ApS. ved Søren Jensen. Elektrikeren udarbejder en rapport over installationerne og eventuelle fejl ved disse. Denne rapport får bestyrelsen, som sender den videre til sælger. Vurderingsmanden modtager også kopi af rapporten. Hvis der er ulovlige installationer skal disse lovliggøres inden lejligheden kan sættes til salg. Prisen for synet udgør for tiden kr. 1075,00, for lejligheder der overstiger 100 kvm er prisen kr. 1500,00. og betales af sælger. Beløbet afregnes i forbindelse med salget.

Lejlighedens VVS-installationer skal ligeledes gennemgås. Denne gennemgang foretages af Dragør VVS, ved Per Blok. Du modtager også en kopi af denne og rapporten sendes til vurderingsmanden. Hvis der er ulovlige installationer skal disse lovliggøres inden lejligheden kan sættes til salg. Prisen for synet udgør for tiden kr. 1075,00, for lejligheder der overstiger 100 kvm er prisen kr. 1500,00. og betales af sælger. Beløbet afregnes i forbindelse med salget.

For at få fastsat prisen for de individuelle forbedringer, løsøre og eventuelle mangler, skal lejligheden vurderes. Vurderingen foretages af arkitekt Steen Rosendal fra Møgelhøj Arkitekter. Prisen for vurderingen udgør for tiden kr. 4.200,00, for lejligheder der overstiger 100 kvm er prisen kr. 4.875,00 og betales af sælger. Beløbet afregnes i forbindelse med salget. Beløbet for vurderingen kan godt blive højere, afhængigt af den mængde arbejde arkitekten har, i forbindelse med vurderingen.

Som sælger skal du udarbejde en opgørelse over forbedringer og finde fakturaer for arbejderne frem – så vidt det er muligt – inden vurderingen skal finde sted. Vurderingsmanden skal have udleveret opgørelse og fakturaer ved vurderingen. Senest fra overdragelse af lejligheden, skal bestyrelsen have udleveret de originale fakturaer på forbedringsarbejder. Hvis sælgende andelshaver har opført badeværelse, skal der i forbindelse med vurderingen fremvises dokumentation for udført vådrumsmembran, samt eventuelt myndighedstilladelse. Det påhviler andelshavere, at sørge for at udførelsen er sket i overensstemmelse med de på udførselstidspunktet gældende bygningsreglement og SBI-anvisninger. Vi gør opmærksom på, at vurderingsrapporten ikke må være mere end 6 måneder gammel på tidspunktet for aftalens indgåelse.

Ved salg efter den i vurderingsrapporten oplyste dato, skal der derfor udarbejdes en ny rapport.

En andelshaver kan kun sælge sin bolig til familie, som han/hun er beslægtet med i lige op- eller nedstigende linje. Hvis der ikke sælges til familie skal boligen først udbydes til salg på foreningens ventelister, hvilket bestyrelsen forestår.

Når vurderingsrapporten kan godkendes, kontakter du atter bestyrelsen, der herefter kontakter søgende på intern-, børne- og eksternventeliste, for at finde ud af, hvem der er interesseret i at købe din bolig. Bestyrelsen sørger for på dine vegne, at rekvirere det lovpligtige oplysningsskema på andelslejligheden. Dette udfærdiges af Andelsbo og skal fremvises til køber. Det vil være tilgængeligt via annoncen og det bliver ligeledes indsat som bilag i overdragelsesaftalen.

Inden udsendelse af e-mail til søgende på ventelisten, vil vi gerne have 3-5 billeder af lejligheden til annoncen, samt en beskrivende tekst. Eventuelt også en plantegning. Man er meget velkommen til selv at tage billederne. De tager sig bedst ud, hvis de tages med kameraet horisontalt. Når foreningen frasælger lejelejligheder, benytter vi Sirca til billeder og plantegning, Boliga tilbyder også fotopakker.
Da bestyrelsen ikke fremviser boligen til interessede, skal vi have en fremvisningsdato, hvor du viser boligen frem til interesserede købere fra ventelisterne. Bestyrelsen kan forestår fremvisninger, imod et gebyr på kr. 2.000,00, som betales af sælger eller dennes repræsentant ved modregning i provenuet efter salget. Du skal ligeledes oplyse os, hvordan du vil kontaktes af de interesserede fra ventelisterne. Den person, der er  opnoteret med det laveste nummer på ventelisten, får lov til at købe din lejlighed. Interesserede fra ventelisterne har 14 dage fra udsendelse af e-mail, til at gøre opmærksom på at de vil købe lejligheden.

Bestyrelsen udarbejder herefter en overdragelsesaftale vedlagt alle relevante bilag, som nøgleoplysningsskema, vurdering, el- og VVS tjek mv. Vægter, regnskab, budget, referat og husorden mv. kan køber se via annoncen på foreningens hjemmeside. Ved et hvert køb skal der betales 4.9173,00 kr. til Andelsbo, dette betales af køber. Når overdragelsesaftalen er godkendt, af køber og sælger. Modtager alle parter en mail med et link til overdragelsesaftalen. Køber, sælger og bestyrelsen underskriver/godkender med deres personlige NemID. Når alle parter har underskrevet/godkendt overdragelsesaftalen, sendes en mail med link, hvor den underskrevne/godkendte overdragelsesaftale kan downloades.

Underskrivelsen/godkendelsen skal senest ske d. 10 i måneden før overtagelse, således at køber kan blive opkrævet købesum mm. og nå at indbetale inden overtagelsesdatoen. Konto nr. modtager køber fra foreningens administrator Andelsbo.

Bestyrelsen deltager ikke i overdragelsen af nøgler og nøglebrikker til køber, I aftaler selv tidspunkt for dette. Inden overdragelsen finder sted, skal samtlige nøglebrikker til lejligheden tjekkes. Det foregår på ejendomskontoret, i kontortiden. De nøglebrikker der ikke medbringes, betragtes som bortkommet og udfases. Køber skal mindst have udleveret 3 stk i forbindelse med overtagelse, sælger skal betale kr. 100,00 pr. manglende nøglebrik. Pengene fratrækkes i salgsprovenuet. Bestyrelsen kan forestår overdragelse af nøgler og nøglebrikker til køber, imod et gebyr på kr. 500,00, som betales af sælger eller dennes repræsentant ved modregning i provenuet efter salget.

Hvis ingen på ventelisten ønsker at købe lejligheden, overgår indstilling til ny andelshaver, til sælger. Når der er fundet en køber, skal vi gøre opmærksom på, at såfremt sælger giver et nedslag i andelsprisen på over 20% og det accepteres af køber, skal andelsboligen herefter atter tilbydes ventelisterne til den nedsatte købesum. Denne anden udbudsrunde varer én uge, og skyldes, at der med foreningens ventelister er givet en forkøbsret, hvorfor andelsboligen rent juridisk skal tilbydes ventelisterne på ny.

Sælger kan indstille køber fra sit eget netværk eller via annoncering. Dette kan eksempelvis ske via dba eller Boliga. Da foreningen er medlem af ABF, kan der opnås rabat på Boliga´s selvsalgsprodukter.

Ønsker andelshaveren at benytte en ejendomsmægler, har du via vores administrator, Andelsbo, fået mulighed for at sælge gennem ejendomsmægleren Andelshandel.dk der er Københavns største på andelsboligmarkedet og her kan du få et komplet salg for en samlet pris på 39.500 kr. inkl. moms. Det er også inklusive professionelle fotos og annoncering – og efter solgt eller gratis princippet. Andelshandel.dk tilbyder også selvsalg og medsalg produkter.
Det er naturligvis helt valgfrit om man vil benytte sig af denne mulighed.

Hvis køber efter overtagelsen konstaterer, at der er skjulte fejl og mangler ved boligen, skal køber over for sælger og bestyrelse gøre skriftligt opmærksom på dette inden 14 dage efter overtagelsen af lejligheden. Dette gøres ved fremsendelse af e-mail til sælger og bestyrelse på e-mailadresse salg@borupsplads.dk. Procedure fremgår af foreningens vedtægter § 18.
Køber har købt lejligheden som beset og kan således kun gøre indsigelse over eventuelle skjulte fejl og mangler, som ikke med rette kunne konstateres ved besigtigelsen af lejligheden og som der derfor ikke er taget højde for i vurderingsrapporten.

Sælgers provenu afregnes ca. 10 dage efter overtagelsesdagen, dog har Andelsbo 3 uger til dette, efter fradrag af eventuelle tilgodehavender til foreningen, herunder udgiften til forespørgsel i andelsboligbogen og nødvendige beløb til indfrielse af et eventuelt garanteret lån med henblik på indfrielse heraf.

Som sikkerhed for mangler ved andelslejlighedens vedligeholdelsesstand, forbedringer, inventar og eventuelt løsøre tilbageholder vi kr. 15.000,00. Hvis der ingen skjulte fejl og mangler er i lejligheden, afregnes beløbet til sælger eller dennes bank tidligst 3 uger efter overtagelsesdatoen.

Ved fraflytning, skal du også huske at lave en flyttemeldning på el og gas hos dine leverandører. Hvis du har et tv- eller fastnettelefonabonnement, skal du selv opsige dette hos din udbyder. Foreningen har en kollektiv aftale på levering af internet fra Parknet, dette skal ikke opsiges. Hvis du har et tv- eller fastnettelefonabonnement hos Parknet, skal du selv opsige dette.

Hvis du som fraflyttende andelshaver er opskrevet på foreningens interne venteliste, overflyttes du til den eksterne venteliste og du bibeholder din anciennitet. Tilsvarende hvis dine børn er opskrevet på børneventelisten, overflyttes de også til eksternventeliste. Pladserne bibeholdes sålænge, at årsgebyret indbetales. Opkrævningen udsendes pr. mail i slutningen af februar. Hvis man ikke ønsker at blive overflyttet, kan Andelsbo kontaktes.

Hvis du køber en ny lejligheder i foreningen, slettes du fra den interne venteliste. Du er velkommen til at opskrive dig på ny, og med den ny anciennitet. Hvis dine børn er opskrevet på børneventelisten, bibeholder de deres anciennitet på listen.

Sælg din andelsbolig