Sælg din andelsbolig

Når du ønsker at sælge din andelsbolig, skal du fremsende en skriftlig opsigelse med din uderskrift, til bestyrelsen. Brug dokumentet Anmodning-om-udtræden-af-AB-Borups-Plads  Det kan enten afleveres i postindkastet i porten ved Borups Plads eller sendes til:

A/B Borups Plads
Borups Plads 28
Ejendomskontoret
2200 København N

Som det fremgår af dokumentet, skal vi have din e-mailadresse og dit telefonnummer, så vi kan kontakte dig angående vurderingsdato. Der vurderes lejligheder en gang om måneden. -Oftest i den anden uge af en måned. Der vurderes ikke lejligheder i juli måned!

Du skal desuden påføre hvilken dato du ønsker at sælge andelen. – Bemærk dog, at det skal være til den 1. i en måned, og mindst tre måneder fra opsigelsen. Prisen for andelen kan du ikke selv bestemme. Den fastlægges typisk på foreningens årlige ordinære generalforsamling. Udover andelsprisen kan du få betaling for udførte forbedringer og du kan tilbyde køber eventuelt løsøre. Det er valgfrit for køber om denne ønsker at overtage det tilbudte løsøre. De tilbudte løsøre skal ligeledes prissættes af vurderingsmanden.

Lejlighedens el-installationer skal gennemgås af en autoriseret elektriker, gennemgangen foretages af El-team ApS. ved Søren Jensen. Elektrikeren udarbejder en rapport over installationerne og eventuelle fejl ved disse. Denne rapport får bestyrelsen, som sender den videre til sælger. Vurderingsmanden modtager også kopi af rapporten. Hvis der er ulovlige installationer skal disse lovliggøres inden salg. Prisen for synet udgør for tiden 970,00 kr, for lejligheder der overstiger 100 kvm er prisen 1345,00 kr. og betales af sælger. Beløbet afregnes i forbindelse med salget.

Lejlighedens VVS-installationer skal ligeledes gennemgås. Denne gennemgang foretages af Brøndbyvester VVS & Teknik A/S, ved Kenneth Hansen. Du modtager også en kopi af denne og rapporten sendes til vurderingsmanden. Hvis der er ulovlige installationer skal disse lovliggøres inden salg. Prisen for synet udgør for tiden 970,00 kr, for lejligheder der overstiger 100 kvm er prisen 1345,00 kr. og betales af sælger. Beløbet afregnes i forbindelse med salget.

For at få fastsat prisen for de individuelle forbedringer, løsøre og eventuelle mangler, skal lejligheden vurderes. Vurderingen foretages af arkitekt Steen Rosendal fra AI. Prisen for vurderingen udgør for tiden 3.250,00 kr, for lejligheder der overstiger 100 kvm er prisen 4250,00 kr. og betales af sælger. Beløbet afregnes i forbindelse med salget.

Som sælger skal du udarbejde en opgørelse over forbedringer og finde fakturaer for arbejderne frem – så vidt det er muligt – inden vurderingen skal finde sted. Vurderingsmanden skal have udleveret opgørelse og fakturaer ved vurderingen. Senest fra overdragelse af lejligheden, skal bestyrelsen have udleveret de originale fakturaer på forbedringsarbejder. Hvis sælgende andelshaver har opført badeværelse, skal der i forbindelse med vurderingen fremvises dokumentation for udført vådrumsmembran, samt myndighedstilladelse. Det påhviler andelshavere, at sørge for at udførelsen er sket i overensstemmelse med de på udførselstidspunktet gældende lovkrav.
Vi gør opmærksom på, at vurderingsrapporten ikke må være mere end 12 måneder gammel på tidspunktet for aftalens indgåelse. Ved salg efter den i vurderingsrapporten oplyste dato, skal der derfor udarbejdes en ny rapport.

En andelshaver kan kun sælge sin bolig til familie, som han/hun er beslægtet med i lige op- eller nedstigende linje. Hvis der ikke sælges til familie skal boligen først udbydes til salg på foreningens ventelister, hvilket bestyrelsen forestår.

Når vurderingsrapporten kan godkendes, kontakter du atter bestyrelsen, der herefter kontakter søgende på den interne-, børne- og den eksterneventeliste, for at finde ud af, hvem der er interesseret i at købe din bolig. Bestyrelsen sørger for på dine vegne, at rekvirere det lovpligtige oplysningsskema på andelslejligeheden. Dette udfærdiges af Andelsbo og skal fremvises til køber.

Inden udsendelse af e-mail til søgende på ventelisten, vil vi gerne have 5 billeder af lejligheden til annoncen, samt en beskrivende tekst. Vi skal have en fremvisningsdato, hvor du viser boligen frem til interesserede købere fra ventelisterne. Du skal ligeledes oplyse os, hvordan du vil kontaktes af de interesserede fra ventelisterne. Den person, der er opnoteret med det laveste nummer på ventelisten, får lov til at købe din lejlighed. Interesserede fra ventelisterne har 14 dage fra udsendelse af e-mail, til at gøre opmærksom på at de vil købe lejligheden.

Bestyrelsen udarbejder herefter en overdragelsesaftale vedlagt alle relevante bilag, som vedtægter, regnskab, budget, referat og husorden mv. Ved et hvert køb skal der betales 3.500 kr til Andelsbo, dette betales af køber. Når overdragelsesaftalen er godkendt, mødes sælger, køber og bestyrelse, til underskrivelse af overdragelsesaftalen på foreningens ejedomskontor. Ved den lejlighed, skal du også medbringe dit andelsbevis. Samt samtlige nøglebrikker til lejligheden, de brikker der ikke medbringes udfases.

Køber skal mindst have udleveret 3 stk i forbindelse med overtagelse, sælger skal betale 100kr pr. manglende nøglebrik. Underskrivelsen skal senest ske d. 9 i måneden før overtagelse, således at køber kan blive opkrævet salgsprisen og nå at indbetale inden overtagelsesdatoen. Konto nr. modtager køber fra foreningens administrator Andelsbo.

Hvis ingen på ventelisten ønsker at købe lejligheden, og sælger derefter selv finder en køber, skal vi gøre opmærksom på, at såfremt sælger giver et nedslag i andelsprisen på over 20% og det accepteres af køber, skal andelsboligen herefter atter tilbydes ventelisterne til den nedsatte købesum. Denne anden udbudsrunde varer én uge, og skyldes, at der med foreningens ventelister er givet en forkøbsret, hvorfor andelsboligen rent juridisk skal tilbydes ventelisterne på ny.
Sælger kan indstille køber fra sit eget netværk eller via annoncering. Dette kan ske via boligportalendba eller Boliga. Da foreningen er medlem af ABF, kan der opnås rabat på Boliga´s selvsalgsprodukter.
Ønsker andelshaveren at benytte en ejendomsmægler, har du via vores administrator, Andelsbo, fået mulighed for at sælge gennem ejendomsmægleren UNIK Boligsalg der er Københavns største, og her kan du få et komplet salg for en samlet pris på 32.500 kr. inkl. moms. Det er også inklusive professionelle fotos, annoncering, dokumentationspakker og moms – og efter solgt eller gratis princippet.
Det er naturligvis helt valgfrit om man vil benytte sig af denne mulighed.

Hvis køber efter overtagelsen konstaterer, at der er skjulte fejl og mangler ved boligen, skal køber over for sælger og bestyrelse gøre skriftligt opmærksom på dette inden 14 dage efter overtagelsen af lejligheden. Dette gøres ved fremsendelse af e-mail til salg@borupsplads.dk
Køber har købt lejligheden som beset og kan således kun gøre indsigelse over eventuelle skjulte fejl og mangler, som ikke med rette kunne konstateres ved besigtigelsen af lejligheden og som der derfor ikke er taget højde for i vurderingsrapporten.

Sælgers provenu afregnes 14 dage efter overtagelsesdagen, efter fradrag af eventuelle tilgodehavender til foreningen, herunder udgiften til forespørgsel i andelsboligbogen og nødvendige beløb til indfrielse af et eventuelt garanteret lån med henblik på indfrielse heraf.

Som sikkerhed for mangler ved andelslejlighedens vedligeholdelsesstand, forbedringer, inventar og eventuelt løsøre tilbageholder vi kr. 15.000,00. Hvis der ingen skjulte fejl og mangler er i lejligheden, afregnes beløbet til sælger eller dennes bank tidligst 3 uger efter overtagelsesdatoen.

Sælg din andelsbolig