Beboermøde om faldstamme/stigestrengeprojekt torsdag den 26. november klokken 18.30-20.30

Bestyrelsen og OBH-Gruppen inviterer til beboermøde om det forestående projekt med at renovere foreningens faldstammer og stigestrenge, som går i gang i 2021.

På mødet vil OBH-Gruppen præsentere projektet, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål til projektets forløb, udførelse mv.

Beboermødet afholdes i multisalen i Nørrebro Hallen, Mimersgade 59 (hovedindgang på parkeringsplads modsat den Røde Plads). Mødet er torsdag den 26. november fra klokken 18.30 til 20.30

Bestyrelsen opfordrer til, at man kun kommer en person pr. husstand i forhold til at begrænse antallet af personer i forhold til corona-situationen. Bestyrelsen sørger for at overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer for at undgå smittespredning. Husk, at man skal bære mundbind, når man går ind i multisalen, men kan tage det af, når man sidder ned.

Vel mødt.

Bestyrelsen, A/B Borups Plads

OBS – Skærpede forholdsregler pga. coronavirus

Grundet de skærpede omstændigheder for smitterisikoen af coronavirus, har vi besluttet at tage en række forholdsregler. Dette indebærer at den ekstraordinære generalforsamling til afholdelse 17/3 udskydes, og afholdes senere på året. Detaljer følger når en ny dato er på plads.

Yderligere har vi besluttet at bestyrelsens kontortid 17/3 og 31/3 aflyses og at der kun holdes åbent efter aftale. Beboere bedes henvende sig på e-mail.

Tak for forståelsen.

Indkomne forslag til generalforsamlingen torsdag d. 6/12.

Indkomne forslag til generalforsamlingen

 

 

Forslag A –  Hæve andelskronen med 1.000 kr. pr. kvadratmeter

 

 

forslag-om-andelskroneForslag B – Opsætning af cykelstativer i Stefansgade

 

Opsætning af cykelstativer langs Stefansgade m.m. – da der er en del cykler som ser ud til at de bare bliver opmagasineret langs murene. Cykelstativer vil evt. kunne afhjælpe dette, da der vil være plads til et specifikt antal.

Forslag C – Ændring af husorden ift. Musik/støj og varsling af fest

Et forslag til en tilføjelse til Husordenen fra 2015 punkt 10 : MUSIK/STØJ. Vi forslår at der står at man ikke må spille høj musik (ej heller for lukkede døre/vinduer) efter kl. 22.30 på hverdage og hvis man holder fest hvor musikken spiller til senere end 24 i weekenden skal man huske at informere både over/underboer samt naboer senest en uge forinden.

Tidspunkterne er blot bud og kan diskuteres, hvis der overhovedet er stemning for tilføjelsen til punkt 10.

 

 

Forslag D – Ændring af vedtægter vedr. intern venteliste

 

Forslag: Tilgodese at andelshavere efter 1 år har mulighed for at flytte internt

 

Det foreslås, at i vedtægternes § 14, stk. 2, punkt b ændres følgende: ”mindst 2 år” til ”mindst 1 år”.

 

Begrundelse for forslaget:

 

Det opleves urimeligt, at personer som står på den eksterne venteliste kan flytte i mere attraktive lejligheder end eksisterende andelshavere, som har boet i foreningen i under 2 år.

 

Fx havde andelshavere med under 2 års medlemskab ikke muligheden for at flytte ind i de nye renoverede lejligheder.

 

Foreningen må forventes at få flere tilfredse andelshavere, da det skaber fleksibilitet for andelshavere som fx ønsker at flytte i en større andel pga. familieforøgelse/sammenflytning med partner/larm etc. inden for de 2 første år efter indflytning.

 

 

 

 

Forslag E – Oprettelse af beboerværksted/arbejdsrum

 

Forslag om oprettelse af beboerværksted / arbejdsrum.

Undertegnede fremsætter hermed forslag om, at vi i foreningen afsætter plads og ressourcer til at

oprette et værksted/arbejdsrum.

Rummets formål er, at beboere der har mindre gør det selv projekter i forbindelse med deres

lejligheder skal have et indendørs areal hvor det er muligt at udføre disse. Det kan være alt lige fra

at reparere en ødelagt stol, lakere et sofabord eller renovere en af de originale døre fra

lejligheden.

 

Tanken er, at man som beboer kan melde sig som bruger af lokalet og få adgang hertil via. f.eks.

sin nøglebrik. Herefter kan man booke sig ind i rummet på en åben google kalender. Dog max X

antal timer ad gangen.

 

Brugerne skal som udgangspunkt selv have værktøj og materialer med selv og står selv for

rengøring af lokalet.

 

Foreningen stiller til en start arbejdsbord og evt. anden basal indretning til rådighed.

Der bør være en eller to fra foreningen som stiller sig til rådighed og holder opsyn med at rummet

benyttes efter hensigten og at rengøring efter endt brug overholdes. Som forslagsstiller melder jeg

naturligvis til dette.

 

I første omgang kan foreningen hvad der foreligger af muligheder for oprettelse af et sådant areal

og herefter træffe de fornødne beslutninger om rummets eventuelle åbningstider mv.

 

 

 

Forslag F – Mulighed for etablering af altan

Motivation:

En del lejligheder i foreningen har i dag ikke altan. Med dette forslag ønsker vi at give alle andelshavere mulighed for at etablere en altan, hvis de kan leve op til nogle enkle forhold.

Vi er af den opfattelse, at en altan er et væsentligt bidrag til boligen, og vi mener, at de lejligheder, som ikke fik altan i forbindelse med det fælles altanprojekt, også skal have mulighed for at etablere en altan for egen regning. Med dette forslag giver vi disse andelshavere denne mulighed.

Hvis der ikke kan findes flertal for en generel vedtagelse (Forslag A), ønsker vi at fremsætte Forslag B, som alene vedrører opsætning af altan i vores lejlighed, som er beliggende på Borups Plads 30, 1.tv.

 

Forslag A:  

“Alle andelshavere i foreningen har lov til at etablere altan mod gården såfremt, at følgende tre forhold opfyldes:

1) Der kan fremvise dokumentation for, at projektets udførelse vil være i harmoni med de altaner, som allerede findes i foreningen. Denne vurdering foretages af foreningens byggeudvalg, efter nærmere fastsatte retningslinjer.

2) Der kan fremvises en bankgodkendelse af projektet.

3) Der kan opnås en byggetilladelse fra Københavns Kommune.

 

Andelshaver er ansvarlig for at få udarbejdet alt dokumentation og alle ansøgninger.”

 

Forslag B:

Såfremt forslag A ikke kan vedtages, ønsker vi forslag B til afstemning.

“Generalforsamlingen godkender, at der kan etableres altan i lejligheden beliggende på Borups Plads 30, 1.tv. Generalforsamlingens godkendelse forudsætter at:

1) Der kan fremvise dokumentation for, at projektets udførelse vil være i harmoni med de altaner, som allerede findes i foreningen. Denne vurdering foretages af foreningens byggeudvalg.

2) Der kan fremvises en bankgodkendelse af projektet.

3) Der kan opnås en byggetilladelse fra Københavns Kommune.

 

Andelshaver er ansvarlig for at få udarbejdet alt dokumentation og alle ansøgninger.”

 

 

Forslag G – Ændring af husorden ift. Ophæng på altanen i stuen

 

Ændring i husorden: beboere i stueetage, må hænge genstande, såsom tørrestativ, potteplanter, ud over rækværk på altan.

 

Forslag H – Forbedring af klima i kælderen

Forbedring af klima i kælder, ved aktiv ventilation (jeg ved ikke noget om det). Evt. med varmepumpe.

 

Forslag I – Mulighed for udlejning af lejligheder

Forslag om holde en afstemning ang. udlejning af lejligheder, ud fra de forslag der blev stemt om sidste år.

 

Forslag J – Forslag om mulighed for udlejning af lejligheder via f.eks. Airbnb

 

Forslag til midlertidig bestemmelse gældende indtil næstkommende ordinære generalforsamling i

201X, hvor beboernes, bestyrelsens og foreningens erfaringer skal høres, debatteres og forslaget

(evt. revideret) sendes til afstemning som permanent vedtægtsændring.

 

Grundlag for forslaget:

Det er min opfattelse at flere og flere mennesker verden over i stigende grad benytter sig af

Airbnb og lignende tjenester, der bygger på principper som deleøkonomi og alternative rejse- og

indkvarteringsformer. Både som gæster og som værter/fremlejere.

Det er langtfra alle foreninger, der har opstillet regler og retningslinjer for dette. Jeg mener, at vi

som forening bør give mulighed for, at andelshavere i A/B Borups Plads kan benytte sig af Airbnb

og lignende tjenester under ordnede og kontrollerede forhold i en periode. Derfra kan vi samle

erfaringer, der kan give os alle et solidt grundlag for at tage stilling til- og om hvordan vi

fremadrettet skal forholde os til udlejning gennem denne type tjenester.

 

For at imødekomme denne tendens og andelshaveres ønske om, at kunne fremleje deres

lejligheder fremstille hermed følgende forslag.

Andelshavere må foretage korttidsudlejning via Airbnb og lignende udlejningsportaler under

følgende vilkår:

 

1) Summen af udlejningsdage på et kalenderår må ikke overstige 42, svarende til 6 uger.

Antallet af udlejningsdage er lig antallet af overnatninger. Antallet af lejedage

(overnatninger) for en lejeperiode beregnes som antallet af datoer i perioden fra og med

lejens start, til og med datoen for lejens ophør, minus 1. Beregningseksempel: En

weekendleje strækker sig fra fredag. d.21/4- søndag.d.23/4. Lejeperioden dækker over 3

datoer; 21/4, 22/4, 23/4. Antallet af lejedage (overnatninger) er derfor 3-1=2. 2)

Lejeperioden for det enkelte lejeforhold skal være på minimum 2 sammenhængende

overnatninger.

 

2) Fremlejeperioder må ikke overlappe.

 

3) Ind- og udtjekning skal ske i tidrummet 07:00-23:00.

 

4) Det er fremlejers (andelshavers) ultimative ansvar, at lejer overholder foreningens

vedtægter og husorden. Derfor påhviler det fremlejer (andelshaver) at informere lejer om

disse forhold. Hvis lejer overtræder foreningens vedtægter eller husorden, kan bestyrelsen

tage beslutning om øjeblikkeligt ophør af lejeforholdet uanset omkostninger for fremlejer.

 

5) Det er fremlejers (andelshaver) ansvar at informere lejer om brug af fællesarealer og

affaldshåndtering. Fremlejer (Andelshaver) kan af A/B Borups Plads opkræves et gebyr hvis

lejeforholdet påfører A/B Borups Plads økonomiske, administrative, drifts- eller

vedligeholdelsesmæssige omkostninger.

 

6) Fremlejer (andelshaver) skal mindst 3 dage inden lejeforholdets påbegyndelse advisere

naboerne om fremlejen på ved et opslag i opgangen samt skriftligt i naboernes postkasser.

Det skal fremgå tydeligt hvilken lejlighed der udlejes, lejeperiode, samt brugbart

mobilnummer og gyldig e-mailadresse, således at fremlejer (Andelshaver) kan kontaktes

øjeblikkeligt i tilfælde af problemer.

 

7) Fremlejers (andelshaver) skal mindst 3 dage inden lejeforholdets påbegyndelse indberette

lejeforholdet til bestyrelsen. Fremlejer er forpligtet til at afgive de oplysninger som

bestyrelsen forlanger, herunder oplysninger om lejers identitet og lejens størrelse.

  1. Hvis det er muligt, gennem et digitalt system som bestyrelsen udformer og

opretter.

 

8) Det er ikke tilladt at fremleje gennem Airbnb, hvis man samtidigt fremlejer på ordinær vis

efter §12.

 

9) Følgende bestemmelse går forud for de øvrige regler i vedtægternes § 12, hvorfor der ved

fremleje via Airbnb etc. bl.a. ikke stilles krav om, at man skal opfylde lejelovens regler

omkring fremleje. For at en andelshaver skal kunne udleje gennem Airbnb skal

vedkommende være andelshaver og have beboet lejligheden i min. 6 mdr.

 

10) Overtrædelse af en eller flere af ovenstående betingelser kan betragtes som væsentlig

misligholdelse, der i yderste konsekvens kan medføre eksklusion, jf. § 23. Bestyrelsen kan

yderligere med øjeblikkelig varsel inddrage andelshavers ret til at fremleje gennem Airbnb

  1. i en periode af op til 24 måneder. Såfremt et medlem udlejer eller annoncerer sin

lejlighed til leje efter at være gjort bekendt med at bestyrelsen har inddraget retten til

fremleje efter disse bestemmelser, vil dette ligeledes kunne medføre eksklusion, jf. § 23.

 

Forslag til ordinær generalforsamling 7/12 2017

Forslag 1:
Forslag til at hæve andelskronen til værdien 22.000,-

 

Forslag 2:
Vedr. bestyrelsens forslag 2: ejendommens installationer skal være tilgængelige.

Rørkasser omkring faldstammer og stigstrenge, behøves IKKE at være aftagelige. Dog skal målerinstallationer, åbne/lukke kuglehaner (eller hvad det hedder) være tilgængelige. Ved renovering af foreningens rør, påhviler det den enkelte andelshaver at gøre rør tilgængelige, samt selv at stå for/finansiere reetablering af rørkasse. Det er ikke et fradrag ved salg/vurdering af lejligheder, men derimod en forbedring, hvis det er udført korrekt.

Argument: Det er ikke almindeligt at man som beboer eller håndværker skal tage højde for at rørkasser skal være aftagelige, andet end at der som minimum skal sidde en inspektionslem foran målere og lukkehåndtag.

 

Forslag 3:
Ændringsforslag til paragraf 14, stk. 2, punkt a) af vedtægterne:

“Til den, der indstilles af andelshaveren, når overdragelsen sker til en person, med hvem han/hun er beslægtet i lige op- eller nedstigende linie, samt søskende med samme mor og/eller far”. (Man skal have boet i lejligheden i mindst 2 år, for at benytte denne regel).

 

Forslag 4:
Vedtægternes § 14 stk. B). Ændres fra:

Andre andelshavere, der er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen (den interne venteliste), har dernæst fortrinsret. For at blive optaget på den interne venteliste skal den pågældende have været medlem af foreningen i mindst 2 år.  På den interne venteliste har personer, der har mulighed for at sammenlægge sin nuværende lejlighed med den lejlighed, der er blevet ledig, fortrinsret, hvorefter personer, der på grund af manglende fysik gerne vil flytte til en lavere liggende lejlighed, har fortrinsret, hvorefter tidspunktet for indtegningen tillægges højeste prioritet. Sker overdragelsen i henhold til denne bestemmelse, overtager den fraflyttende andelshaver indstillingsretten til den således ledigblevne lejlighed i overensstemmelse med denne § 14.

 

  • 14 stk. 2 B). Ændres til

 

Andre andelshavere, der er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen (den interne venteliste), har dernæst fortrinsret. På den interne venteliste har personer, der har mulighed for at sammenlægge sin nuværende lejlighed med den lejlighed, der er blevet ledig, fortrinsret, hvorefter personer, der på grund af manglende fysik gerne vil flytte til en lavere liggende lejlighed, har fortrinsret, hvorefter tidspunktet for indtegningen tillægges højeste prioritet. Sker overdragelsen i henhold til denne bestemmelse, overtager den fraflyttende andelshaverindstillingsretten til den således ledigblevne lejlighed i overensstemmelse med denne § 14.

 

Forslag 5:
Udendørs bordtennis i gården

 

Forslag 6:
Husdyr reglement ændres til 1 kat per husstand

 

Forslag 7
Tilføjelse til Vedtægter, §12 fremleje mv.

Stk 3. Korttids-udlejning af lejligheder.

Det er tilladt at fremleje/udlåne/korttids-udleje sin lejlighed i en begrænset periode pr. år, f.eks. 6 uger om året. Det er op til den enkelte andelshaver at overholde denne begrænsning, samt det er andelshaverens pligt at kunne dokumentere hver enkel udlejningsperiode, der ikke er søgt om som i stk. I eller stk. 2.

 

Forslag 8:
Forslag til midlertidig bestemmelse gældende indtil næstkommende ordinære generalforsamling i 201X, hvor beboernes, bestyrelsens og foreningens erfaringer skal høres, debatteres og forslaget (evt, revideret) sendes til afstemning som permanent vedtægtsændring.

Grundlag for forslaget:

Det er min opfattelse at flere og flere mennesker verden over i stigende grad benytter sig af Airbnb og lignende tjenester, der bygger på principper som deleøkonomi og alternative rejse- og indkvarteringsformer. Både som gæster og som værter/fremlejere.

Det er langtfra alle foreninger, der har opstillet regler og retningslinjer for dette. Jeg mener, at vi som forening bør give mulighed for, at andelshavere i A/B Borups Plads kan benytte sig af Airbnb og lignende tjenester under ordnede og kontrollerede forhold i en periode. Derfra kan vi samle erfaringer, der kan give os alle et solidt grundlag for at tage stilling til- og om hvordan vi fremadrettet skal forholde os til udlejning gennem denne type tjenester.

For at imødekomme denne tendens og andelshaveres ønske om, at kunne fremleje deres lejligheder fremstille hermed følgende forslag.

 

 

Andelshavere må foretage korttidsudlejning via Airbnb og lignende udlejningsportaler under følgende vilkår:

  • Summen af udlejningsdage på et kalenderår må ikke overstige 42, svarende til 6 uger. Antallet af udlejningsdage er lig antallet af overnatninger. Antallet af lejedage (overnatninger) for en lejeperiode beregnes som antallet af datoer i perioden fra og med lejens start, til og med datoen for lejens ophør, minus 1. Beregningseksempel: En weekendleje strækker sig fra fredag. d.21/4- søndag.d.23/4. Lejeperioden dækker over 3 datoer; 21/4, 22/4, 23/4. Antallet af lejedage (overnatninger) er derfor 3-1=2. 2) Lejeperioden for det enkelte lejeforhold skal være på minimum 2 sammenhængende overnatninger.
  • Fremlejeperioder må ikke overlappe.
  • Ind- og udtjekning skal ske i tidrurnmet 07:00-23:00.
  • Det er fremlejers (andelshavers) ultimative ansvar, at lejer overholder foreningens vedtægter og husorden. Derfor påhviler det fremlejer (andelshaver) at informere lejer om disse forhold. Hvis lejer overtræder foreningens vedtægter eller husorden, kan bestyrelsen tage beslutning om øjeblikkeligt ophør af lejeforholdet uanset omkostninger for fremlejer.
  • Det er fremlejers (andelshaver) ansvar at informere lejer om brug af fællesarealer og affaldshåndtering. Fremlejer (Andelshaver) kan af A/B Borups Plads opkræves et gebyr hvis lejeforholdet påfører A/B Borups Plads økonomiske, administrative, drifts- eller vedligeholdelsesmæssige omkostninger.

 

Forslag 9: Bestyrelsen
Forslag om tilføjelse til foreningens vedtægter § 25 stk. 2, således at forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen også kan afgives digitalt.

“Stk. 2.  Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, enten via bestyrelsen@borupsplads.dk eller i bestyrelsens brevsprække i porten”. Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, såfremt det enten er nævnt i indkaldelsen eller andelshaverne ved opslag eller lignende måde senest 4 dage før generalforsamlingen er gjort bekendt med, at det kommer til behandling.