Til beboere

Til beboere

Lys 3-værelses lejlighed. Værelse mod gården og 2 stuer en suite mod gaden.

 

Lejligheden indeholder fordelingsentre, hvorfra der er adgang til køkken, værelse og stuer, samt toilet.
Køkkenet er det oprindelige rammekøkken, med nyere bordplade og blandingsbatteri. Gulvet i køkkenet er med vinyl. Det oprindelige plankegulv er under vinylen. I resten af lejligheden, er gulvene belagt med gulvtæppe. Igen med det oprindelige plankegulv under tæpperne.
Fra soveværelset er der adgang til den sydvendte altan, hvorfra der er udsigt til den grønne og børnevenlige gård.

Køber påtager sig, at lovliggøre badet. Arbejdet anses for at være en forbedring.

3-værelses med sydvendt altan.

Apartment, 72 sq m, in a symmetrical layout: in the entrance a small corridor, which also serves the current wardrobe; straight ahead, the door to the bathroom combined with a general shower; a door to the right leading to a large kitchen with a French island, a kitchen combined with a dining room obtained from the surface of one of the rooms; kitchen and dining room very bright, sunny with entrance to the balcony; from the kitchen, entrance to the living room, which also serves as a guest / bedroom; from the dining room, enter the bedroom where we also have a place to work; from the bedroom also leads to the living room; the kitchen and dining room are on the east-south-west side, and the bedroom and living room on the west-north side.

Indkomne forslag til generalforsamlingen torsdag d. 6/12.

Indkomne forslag til generalforsamlingen

 

 

Forslag A –  Hæve andelskronen med 1.000 kr. pr. kvadratmeter

 

 

forslag-om-andelskroneForslag B – Opsætning af cykelstativer i Stefansgade

 

Opsætning af cykelstativer langs Stefansgade m.m. – da der er en del cykler som ser ud til at de bare bliver opmagasineret langs murene. Cykelstativer vil evt. kunne afhjælpe dette, da der vil være plads til et specifikt antal.

Forslag C – Ændring af husorden ift. Musik/støj og varsling af fest

Et forslag til en tilføjelse til Husordenen fra 2015 punkt 10 : MUSIK/STØJ. Vi forslår at der står at man ikke må spille høj musik (ej heller for lukkede døre/vinduer) efter kl. 22.30 på hverdage og hvis man holder fest hvor musikken spiller til senere end 24 i weekenden skal man huske at informere både over/underboer samt naboer senest en uge forinden.

Tidspunkterne er blot bud og kan diskuteres, hvis der overhovedet er stemning for tilføjelsen til punkt 10.

 

 

Forslag D – Ændring af vedtægter vedr. intern venteliste

 

Forslag: Tilgodese at andelshavere efter 1 år har mulighed for at flytte internt

 

Det foreslås, at i vedtægternes § 14, stk. 2, punkt b ændres følgende: ”mindst 2 år” til ”mindst 1 år”.

 

Begrundelse for forslaget:

 

Det opleves urimeligt, at personer som står på den eksterne venteliste kan flytte i mere attraktive lejligheder end eksisterende andelshavere, som har boet i foreningen i under 2 år.

 

Fx havde andelshavere med under 2 års medlemskab ikke muligheden for at flytte ind i de nye renoverede lejligheder.

 

Foreningen må forventes at få flere tilfredse andelshavere, da det skaber fleksibilitet for andelshavere som fx ønsker at flytte i en større andel pga. familieforøgelse/sammenflytning med partner/larm etc. inden for de 2 første år efter indflytning.

 

 

 

 

Forslag E – Oprettelse af beboerværksted/arbejdsrum

 

Forslag om oprettelse af beboerværksted / arbejdsrum.

Undertegnede fremsætter hermed forslag om, at vi i foreningen afsætter plads og ressourcer til at

oprette et værksted/arbejdsrum.

Rummets formål er, at beboere der har mindre gør det selv projekter i forbindelse med deres

lejligheder skal have et indendørs areal hvor det er muligt at udføre disse. Det kan være alt lige fra

at reparere en ødelagt stol, lakere et sofabord eller renovere en af de originale døre fra

lejligheden.

 

Tanken er, at man som beboer kan melde sig som bruger af lokalet og få adgang hertil via. f.eks.

sin nøglebrik. Herefter kan man booke sig ind i rummet på en åben google kalender. Dog max X

antal timer ad gangen.

 

Brugerne skal som udgangspunkt selv have værktøj og materialer med selv og står selv for

rengøring af lokalet.

 

Foreningen stiller til en start arbejdsbord og evt. anden basal indretning til rådighed.

Der bør være en eller to fra foreningen som stiller sig til rådighed og holder opsyn med at rummet

benyttes efter hensigten og at rengøring efter endt brug overholdes. Som forslagsstiller melder jeg

naturligvis til dette.

 

I første omgang kan foreningen hvad der foreligger af muligheder for oprettelse af et sådant areal

og herefter træffe de fornødne beslutninger om rummets eventuelle åbningstider mv.

 

 

 

Forslag F – Mulighed for etablering af altan

Motivation:

En del lejligheder i foreningen har i dag ikke altan. Med dette forslag ønsker vi at give alle andelshavere mulighed for at etablere en altan, hvis de kan leve op til nogle enkle forhold.

Vi er af den opfattelse, at en altan er et væsentligt bidrag til boligen, og vi mener, at de lejligheder, som ikke fik altan i forbindelse med det fælles altanprojekt, også skal have mulighed for at etablere en altan for egen regning. Med dette forslag giver vi disse andelshavere denne mulighed.

Hvis der ikke kan findes flertal for en generel vedtagelse (Forslag A), ønsker vi at fremsætte Forslag B, som alene vedrører opsætning af altan i vores lejlighed, som er beliggende på Borups Plads 30, 1.tv.

 

Forslag A:  

“Alle andelshavere i foreningen har lov til at etablere altan mod gården såfremt, at følgende tre forhold opfyldes:

1) Der kan fremvise dokumentation for, at projektets udførelse vil være i harmoni med de altaner, som allerede findes i foreningen. Denne vurdering foretages af foreningens byggeudvalg, efter nærmere fastsatte retningslinjer.

2) Der kan fremvises en bankgodkendelse af projektet.

3) Der kan opnås en byggetilladelse fra Københavns Kommune.

 

Andelshaver er ansvarlig for at få udarbejdet alt dokumentation og alle ansøgninger.”

 

Forslag B:

Såfremt forslag A ikke kan vedtages, ønsker vi forslag B til afstemning.

“Generalforsamlingen godkender, at der kan etableres altan i lejligheden beliggende på Borups Plads 30, 1.tv. Generalforsamlingens godkendelse forudsætter at:

1) Der kan fremvise dokumentation for, at projektets udførelse vil være i harmoni med de altaner, som allerede findes i foreningen. Denne vurdering foretages af foreningens byggeudvalg.

2) Der kan fremvises en bankgodkendelse af projektet.

3) Der kan opnås en byggetilladelse fra Københavns Kommune.

 

Andelshaver er ansvarlig for at få udarbejdet alt dokumentation og alle ansøgninger.”

 

 

Forslag G – Ændring af husorden ift. Ophæng på altanen i stuen

 

Ændring i husorden: beboere i stueetage, må hænge genstande, såsom tørrestativ, potteplanter, ud over rækværk på altan.

 

Forslag H – Forbedring af klima i kælderen

Forbedring af klima i kælder, ved aktiv ventilation (jeg ved ikke noget om det). Evt. med varmepumpe.

 

Forslag I – Mulighed for udlejning af lejligheder

Forslag om holde en afstemning ang. udlejning af lejligheder, ud fra de forslag der blev stemt om sidste år.

 

Forslag J – Forslag om mulighed for udlejning af lejligheder via f.eks. Airbnb

 

Forslag til midlertidig bestemmelse gældende indtil næstkommende ordinære generalforsamling i

201X, hvor beboernes, bestyrelsens og foreningens erfaringer skal høres, debatteres og forslaget

(evt. revideret) sendes til afstemning som permanent vedtægtsændring.

 

Grundlag for forslaget:

Det er min opfattelse at flere og flere mennesker verden over i stigende grad benytter sig af

Airbnb og lignende tjenester, der bygger på principper som deleøkonomi og alternative rejse- og

indkvarteringsformer. Både som gæster og som værter/fremlejere.

Det er langtfra alle foreninger, der har opstillet regler og retningslinjer for dette. Jeg mener, at vi

som forening bør give mulighed for, at andelshavere i A/B Borups Plads kan benytte sig af Airbnb

og lignende tjenester under ordnede og kontrollerede forhold i en periode. Derfra kan vi samle

erfaringer, der kan give os alle et solidt grundlag for at tage stilling til- og om hvordan vi

fremadrettet skal forholde os til udlejning gennem denne type tjenester.

 

For at imødekomme denne tendens og andelshaveres ønske om, at kunne fremleje deres

lejligheder fremstille hermed følgende forslag.

Andelshavere må foretage korttidsudlejning via Airbnb og lignende udlejningsportaler under

følgende vilkår:

 

1) Summen af udlejningsdage på et kalenderår må ikke overstige 42, svarende til 6 uger.

Antallet af udlejningsdage er lig antallet af overnatninger. Antallet af lejedage

(overnatninger) for en lejeperiode beregnes som antallet af datoer i perioden fra og med

lejens start, til og med datoen for lejens ophør, minus 1. Beregningseksempel: En

weekendleje strækker sig fra fredag. d.21/4- søndag.d.23/4. Lejeperioden dækker over 3

datoer; 21/4, 22/4, 23/4. Antallet af lejedage (overnatninger) er derfor 3-1=2. 2)

Lejeperioden for det enkelte lejeforhold skal være på minimum 2 sammenhængende

overnatninger.

 

2) Fremlejeperioder må ikke overlappe.

 

3) Ind- og udtjekning skal ske i tidrummet 07:00-23:00.

 

4) Det er fremlejers (andelshavers) ultimative ansvar, at lejer overholder foreningens

vedtægter og husorden. Derfor påhviler det fremlejer (andelshaver) at informere lejer om

disse forhold. Hvis lejer overtræder foreningens vedtægter eller husorden, kan bestyrelsen

tage beslutning om øjeblikkeligt ophør af lejeforholdet uanset omkostninger for fremlejer.

 

5) Det er fremlejers (andelshaver) ansvar at informere lejer om brug af fællesarealer og

affaldshåndtering. Fremlejer (Andelshaver) kan af A/B Borups Plads opkræves et gebyr hvis

lejeforholdet påfører A/B Borups Plads økonomiske, administrative, drifts- eller

vedligeholdelsesmæssige omkostninger.

 

6) Fremlejer (andelshaver) skal mindst 3 dage inden lejeforholdets påbegyndelse advisere

naboerne om fremlejen på ved et opslag i opgangen samt skriftligt i naboernes postkasser.

Det skal fremgå tydeligt hvilken lejlighed der udlejes, lejeperiode, samt brugbart

mobilnummer og gyldig e-mailadresse, således at fremlejer (Andelshaver) kan kontaktes

øjeblikkeligt i tilfælde af problemer.

 

7) Fremlejers (andelshaver) skal mindst 3 dage inden lejeforholdets påbegyndelse indberette

lejeforholdet til bestyrelsen. Fremlejer er forpligtet til at afgive de oplysninger som

bestyrelsen forlanger, herunder oplysninger om lejers identitet og lejens størrelse.

  1. Hvis det er muligt, gennem et digitalt system som bestyrelsen udformer og

opretter.

 

8) Det er ikke tilladt at fremleje gennem Airbnb, hvis man samtidigt fremlejer på ordinær vis

efter §12.

 

9) Følgende bestemmelse går forud for de øvrige regler i vedtægternes § 12, hvorfor der ved

fremleje via Airbnb etc. bl.a. ikke stilles krav om, at man skal opfylde lejelovens regler

omkring fremleje. For at en andelshaver skal kunne udleje gennem Airbnb skal

vedkommende være andelshaver og have beboet lejligheden i min. 6 mdr.

 

10) Overtrædelse af en eller flere af ovenstående betingelser kan betragtes som væsentlig

misligholdelse, der i yderste konsekvens kan medføre eksklusion, jf. § 23. Bestyrelsen kan

yderligere med øjeblikkelig varsel inddrage andelshavers ret til at fremleje gennem Airbnb

  1. i en periode af op til 24 måneder. Såfremt et medlem udlejer eller annoncerer sin

lejlighed til leje efter at være gjort bekendt med at bestyrelsen har inddraget retten til

fremleje efter disse bestemmelser, vil dette ligeledes kunne medføre eksklusion, jf. § 23.

 

nyhedsbrev november 2018

Vi har fået foretaget en ny valuar-vurdering af ejendommen. Den nye vurdering kan ses på www.borupsplads.probo.dk i dokumentarkivet. Man skal logge ind som andelshaver for at kunne se den.

Fortov og kantsten bliver renoveret på humlebækgade. Kommunen forventer at det vil tage 6 – 7 uger førend de er færdige med begge sider af vejen. Hvis man har nogen spørgsmål, så kan kommunen kontaktes på emailvejvedligehold@tmf.kk.dk.

Hårde hvidevarer skal beboere selv skaffe sig af med. Vi oplever ofte, at der bliver stillet komfurer, køleskabe og opvaskemaskiner ved storskraldecontainerne. Det er simpelthen ikke i orden. Det er den enkelte beboers eget ansvar at sørge for bortskaffelse, fx ved at køre det på genbrugspladsen. Tal med varmemesteren, og så kan du  evt. låne vores trækvogn til transporten. Ydermere må storskrald ikke være længere end 1m, så har du større skrald, så sørg for at få det skåret i mindre stykker!
Sluttelig så skal vi alle være opmærksomme på, at containerne ikke må fyldes på en sådan måde, at vi risikerer at folk kan komme til skade pga. væltende containere, eller at plader vælter ud af containeren – der er også børn, der færdes på egen hånd i gården. Så vis hensyn, og stil dit affald forsvarligt.

Der er snart generalforsamling i foreningen.  Så sæt et hak i kalenderen den 6/12 fra kl. 19 – 21.30. Vi afholder generalforsamlingen i foreningens beboerlokale. Der vil blive omdelt indkaldelse mm til alle andelshavere i løbet af denne måned.

Lækker delevenlig 2-værelses lejlighed

Lækker delevenlig 2-værelses lejlighed beliggende på Lundtoftegade i det eftertragtede Stefansgadekvarter. Lejligheden er 56kvm fordelt på en stue (som også kan anvendes som soveværelse), soveværelse, toilet med brus samt køkken med adgang til altan, med udsigt til stor og børnevenlig gård. Alle rum er adskilt af en fordelingsentré, og det gør derfor lejligheden ekstrem delevenlig til to venner eller et par.
Køkkenet har indbygget sammenklappeligt spisebord, så man har mulighed for at spise i køkkenet, og derudover er det optimalt udnyttet med masser af skabsplads, samt nyt køleskab og vaskemaskine.
Der er mulighed for billig tv-pakke og internet via parknet.

Lys 2-værelses lejlighed

Høj stuelejlighed på 56 km2 og beliggende på Lundtoftegade i det eftertragtede Stefansgadekvarter.

Lejligheden indeholder en stor stue med plads til både spise- samt dagligstue, Soveværelse, toilet med brus samt køkken.  Lejligheden kan deles da der fordelings entre. Køkken samt soveværelse vender mod børnevenlige og dejlige grønne gård.

Der er mulighed for billig tv-pakke og internet via parknet.

Nyhedsbrev oktober 2018

Arbejdsweekenden er overstået. Super godt arbejde og stort tak til de fremmødte.
Vi fik ordnet en masse, rengjort vores dam samt klargjort rum til barnevogne i vuggestuens tidligere liggehal, samt i kælderen ved Humlebækgade 45.

Cykelrydningen medførte en fyldt container. Hvis du mangler din cykel, så er den måske blevet fjernet i forbindelse med arbejdsweekenden. Så skal du skynde dig ned til varmemesteren og få den fjernet, inden politiet gør det.

Mere og ny barnevognsparkering. Vi er ved at få opsat nøglebriksaflæsere ved liggehallen samt i cykelkælderen ved humlebækgade 45. Når de er opsat, sørger vi for at melde det ud, og så skal I have fat i varmemesteren eller dukke op i bestyrelsens åbningstid, så sørger vi for at din nøglebrik bliver aktiveret og får adgang til barnevognsparkeringen.

Pas på med at have effekter stående direkte på gulvet i kælderrummet. Da vi til tider døjer med lidt fugt i kælderen samt udsættes for mægtige mængder regn af og til, så vil vi gerne opfordre alle til, at overveje hvorledes de opmagasinerer effekter i kælderen. Vi vil klart anbefale, at man placerer sine ting på en palle, på mursten mm. Det handler om at få løftet tingene op fra gulvet og dermed sikret mod kælderfugt og vand.

Bestyrelsen holder lukket i uge 42. Der vil således ikke være åbningstid førend uge 44. I nødstilfælde brug Email eller kontakt varmemesteren.

Hårde hvidevarer må IKKE sættes ved storskrald. Vi beboere skal selv sørge for at transportere dem til genbrugspladsen ved fx bispe-engbuen. Alle beboere er pt med til at betale, for de beboere, som ikke selv sørger for at smide hvidevarerne ud.
Den udgift kan vi nemt spare væk, ved at vi selv sørger for korrekt udsmidning af vores udtjente hvidevarer.

Lys og hyggelig 3-værelses lejlighed med stort køkken

Lys og hyggelig 3-værelses lejlighed på 81 m2 sælges. Lejligheden, som ligger på Borups Plads, er gennemrenoveret i 2013 og er perfekt til par eller den lille familie.

Du kommer ind i et stort køkken med meget opbevaringsplads. Ved siden af er der en lille gang med vaskesøjle samt et fint lille toilet, som blev udvidet ifm renoveringen. For enden af den lille gang er der udgang til en dejlig altan med udsigt ud over den store, flotte gård, hvor der bl.a. er frugttræer, fællesgrill og to legepladser.

Værelserne i lejligheden består af et soveværelse ind mod gården og to sammenhængende stuer ud mod Borups Plads. Væggene ind mod nabolejligheden samt alle lofter er ekstra lydisoleret.